TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CƠ SỞ DỮ LIỆU

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tìm kiếm dữ liệu

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

1. Sứ mệnh

Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn